Hvordan skal Nye Narvik kommune se ut?

Klikk for stort bildeMye av arbeidet med å bygge ny kommune avhenger av hvordan Nye Narvik skal organiseres politisk og administrativt. Nå er det tre konkrete forslag på bordet.

Narvik, Tysfjord og Ballangen kommuner legges ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av - Nye Narvik kommune.

Fra 01. 01. 2020 bor vi alle i det som skal bli nye Narvik kommune. Den kommunen er ikke bygd enda. Det arbeidet pågår nå.

En del av det arbeidet er ny organisering av kommunen, både politisk og administrativ. Våren 2018 fattet fellesnemnda vedtak om å engasjere ekstern konsulentbistand for å utarbeidet alternative modeller og prinsipper for den politiske og administrative organiseringen av Nye Narvik kommune.

PwC har lang erfaring med liknende arbeid i andre kommuner, og ble engasjert til å utarbeide rapporten.

Klikk for stort bilde

I arbeidet har PwC har blant annet gjennomført både intervjuer og spørreundersøkelser med tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og ledere i administrasjonene i Ballangen, Tysfjord og Narvik, som en del av arbeidet.

På fellesnemdas møte 26. februar presenterte de sin sluttrapport for det øverste styringsorganet i sammenslåingsprosessen.

 

Den inneholder blant annet tre konkrete alternativer til hvordan Nye Narvik kommune kan organiseres. Rapporten danner grunnlaget for det videre arbeidet med å få på plass organisasjonsstrukturen for Nye Narvik kommune. 

Fellesnemndas møte 26. februar ble sendt direkte - opptaket av møtet og PwCs presentasjon finner du her.

Felles for alle de tre forslagene er tre ledernivå: Rådmann, kommunalsjef og enhetsleder. Rapporten inneholder også konkrete fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene.

Hvor mange utvalg skal det være, hva skal de hete, og hvilken myndighet skal de ha er alle sentale spørsmål som avgjøres av organiseringen.

PwC foreslår også utviklingslag i både Ballangen og Kjøpsvik. Formålet er å sikre at lokaldemokratiet ikke svekkes for innbyggerne i dagens Ballangen og Tysfjord, og å bidra til en god overgang til Nye Narvik og lokalt engasjement og utvikling i Ballangen og Kjøpsvik. Anbefalingen fra PwC er at utviklingslagene skal ha uttalsesrett til saker som berører innbyggerne i sitt geografiske område. De skal også ha et begrenset budsjett som kan muliggjøre tilskudd til lokale aktiviteter som kan skape engasjement, aktivitet og utviklingen i Ballangen og Kjøpsvik. 

Konsulentene har utredet modeller for organisering til og med kommunalsjefnivået. Designet av Nye Narvik kommune på enhetsnivå overlates til prosjektorganisasjonen og rådmannen for Nye Narvik kommune.På fellesnemndas møte 26. februar ble rapporten tatt til orientering. Fremover skal de forskjellige alternativene diskuteres både i administrasjonene og på politisk nivå i Ballangen, Tysfjord og Narvik. Målet er at ny organisering skal endelig vedtas 4. juni 2019.

I saksfremlegget på innsynsportalen er den videre prosessen beskrevet mer konkret.

Blant annet arbeidet med innplassering av ansatte i den nye organisasjonen avhenger av at ny politisk og administrativ organisering først er på plass.

Det er to grunner til at det ble engasjert eksterne konsulenter for å lage et beslutningsgrunnlag for ny politisk og administrativ organisering:

  • Ønsket om å engasjere en aktør uten bestemte koplinger til noen av de tre kommunene. Dette for å sikre at man fikk utredet ulike modeller fra et faglig nøytralt og uavhengig grunnlag og ståsted. Det var også her en viktig begrunnelse å unngå ulike interne flagginger av prefererte modeller på et for tidlig stadium i prosessen med organisering.
  • Sikre at sentral, intern kapasitet i prosjektorganisasjonen ikke ble belastet med krevende og tungt utredningsarbeid.