Siste mulighet for å søke om midler - lag og foreninger kan søke tilskudd

Søknadsfrist 1. september.

Lag og foreninger har nå en siste mulighet for å søke om midler fra Fellesnemnda for Nye
Narvik kommune.

1.september går søknadsfristen ut.

Som en del av kultursatsingen frem mot den nye kommunen har fellesnemnda for Nye Narvik
kommune avsatt midler som skal mobilisere befolkningen gjennom kulturarrangementer.
Midlene skal gå til frivillige lag og foreninger som lager arrangement og tiltak som bygger
samhold på tvers av gamle kommunegrenser.

Tilskuddsmidlene har vært lyst ut to ganger tidligere og den siste søknadsfristen er søndag
1.september. Lag og foreninger kan søke om inntil 10 000 kroner til hvert arrangement/tiltak.

Følgende kriterier er vedtatt for tilskuddsmidlene:

  • Søker må representere et frivillig lag eller forening
  • Arrangementet/tiltaket må være et samarbeid i alle tre kommuner
  • Arrangementet/tiltaket må gjennomføres innen 31.03.2020
  • Søknaden med en kort beskrivelse av tiltaket/arrangementet og med et enkelt budsjett
  • sendes til: kjetil.moe@narvik.kommune.no
  • Det må fremgå i markedsføringen at arrangementet er i samarbeid med Prosjekt Nye
  • Narvik 2020, fellesnemd for kommunesammenslåing Narvik, Ballangen og Tysfjord.

Midlene vil bli utbetalt i etterkant av de ulike arrangementene og etter at et enkelt regnskap og
en rapport med beskrivelse av aktiviteten er mottatt.

Søknadsfrist: 1.september 2019.

For mer informasjon kan prosjektleder Kjetil Moe kontaktes på mobil 957 06 300