Slik skal nye Narvik kommune utøve sitt eierskap - eierskapsmelding for alle kommunale virksomheter i nye Narvik

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner eier alle tre flere kommunale virksomheter. Nå har arbeidet med å samle alle i en revidert eierskapsmelding for nye Narvik kommune - og vi trenger innspill fra styrene i alle virksomheter som er helt eller delvis eid av Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

En eierskapsmelding fastsetter de overordnede prinsippene for eierskapet i et selskap.

Hva er en eierskapsmelding? Det er en plan som sier noe om hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap i virksomheter - hvilke mål og strategier er ønsket fra kommunen som eier.

Det er offentlige verdier som forvaltes, og da har offentligheten både krav til å se hvordan fellesskapets verdier forvaltes og prioriteres, og de folkevalgte skal samtidig ha anledning til å påvirke valgene som tas.

Nye Narvik kommune skal ha en tydelig eierstrategi for utøvelsen av eierskap i kommunalt eide virksomheter.  Åpenhet, tillit, samhandling, respekt, oversikt og kontroll er viktige elementer i styringsarbeidet mellom selskapene samt mellom selskapene og eier.

I det pågående revisjonsarbeidet legges KS sine 21 anbefalinger i «anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» til grunn. Denne kan lastes ned her.

En eierskapsmelding skal legge til rette for effektivt samarbeid, deling av kunnskap samt god kommunikasjon mellom virksomhetene og i samhandlingen  med kommunen. Hovedmålet til Nye Narvik kommune i arbeidet er å bidra til at virksomhetenes strategiske mål nås. I utøvelsen av eierskapet kan kommunen og virksomhetene oppnå fordeler og synergier som samlet bidrar til videre utvikling av virksomhetene og kommunenes totale tjenesteproduksjon.

Kommunestyret har ulik motivasjon for organisering av den totale tjenesteproduksjon i kommunen. Dette gjelder også for kommunalt eide virksomheter. Når kommunen skiller ut tjenester eller sektorer til  egne virksomheter, så endres rammer og betingelser for folkevalgt styring og kontroll. Arbeidet med
styring og kontroll av virksomhetene skal skje innenfor rammene av aktuell lovgivning for
selskapsformen og i tråd med kommunens motivasjon for endring og styring. Slike endringer er
dynamiske over tid. Derfor må også eierskapsmeldinger følges opp og justeres fortløpende.

Eierskapsmeldinger skal fokusere på åpenhet og fakta og inneholde retningslinjer for styringsarbeid og kommunikasjon mellom eier og kommunalt eide virksomheter. Eierskapsmeldingen er også en veileder til virksomhetene, folkevalgte og kommunens administrasjon i utøvelse av styring og kontroll av virksomhetene. I arbeidet med revisjon skal alle virksomheter som eies av nye Narvik kommune inkluderes. 

Tidsperspektivet i arbeidet vil være frem til det nye kommunestyret vedtar revidert eierskapsmelding (planlagt 1. halvdel av 2020).

Revidert eierskapsmelding, hva trenger vi fra styret i virksomhetene? 

Vi trenger nå innspill fra styret i virksomheten. Innspillene skal brukes i arbeidet med revideringen av eierskapsmeldingen.    

  • Egen vurdering av selskap med fokus på egne strategier, utfordringer knyttet til utvikling og drift.
  • Beskrivelse av visjon, strategi, målsetninger for selskapet (dersom slike er utarbeidet) 
  • Gjeldende vedtekter for virksomheten 
  • Økonomiske rammer og tilskudd (hvor kommer inntektene fra) 
  • Egen vurdering av områder for synergier. (både eksisterende synergier og de styret
    potensielt ser i samhandlingen mellom selskaper og mellom selskaper og kommune.
  • Virksomhetens medlemskap i ulike interesseorganisasjoner.
  • Virksomhetens vurdering av sin rolle i forhold til arbeidet med nye Narvik Kommune.

Vi oppfordrer selskapene til å fatte seg i korthet i beskrivelse av kulepunktene ovenfor.  

Frist for tilbakemelding: 15.10.2019

Ved spørsmål om det pågående arbeidet, så kan rådgiver næring & utvikling kontaktes på telefon 900 36666 eller e-post lennart.kvernmo@narvik.kommune.no