Formålet med å etablere en ny felles kommune

"Nye Narvik kommune skal oppfylle og ivareta nasjonale målsettinger, standarder og rammebetingelser for produksjon av kommunale tjenester, lokaldemokrati, øknomisk bærekraft samt en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling."

Over tid har kommunesektoren i Norge fått ansvar for et stadig større omfang av komplekse oppgaver. Mange kommuner anses pr. 2018 som for små til å håndtere oppgavene de er pålagt og levere de tjenestene som forventes. Regjeringen har i flere omganger lagt vekt på blant annet at for små kommuner har “utfordringer med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor de ulike ansvarsområdene.”

Samarbeid på tvers av grenser

Temaet kommunestruktur ble først tatt opp i Ofoten Regionråd i starten av 2013. I tillegg til den nasjonale debatten som da gikk hadde man allerede konstatert at i Ofoten ble det samarbeidet på flere områder, på tvers av kommunegrensene.

Rådmannsutvalget i Ofoten Regionråd argumenterte slik i et vedtak i 2013:

”I den daglige driften av de kommunale tjenester oppleves det en økende fragmentering på grunn av stadig flere interkommunale samarbeidsløsninger for tjenesteproduksjon. Denne fragmenteringen skaper utfordringer for utøvelse helhetlig ledelse og i hvilken grad styringen er underlagt reell demokratisk kontroll fra kommunestyrene. Kravet til kompetanse er imidlertid stadig økende innen alle tjenestefelt og enkeltvis blir kommunene for lette. En mulig løsning på dette er å slå sammen kommuner. Dette vil øke størrelsen på fagmiljøene, minske behovet for interkommunale løsninger, gi mulighet for en mer helhetlig ledelse og gi mulighet for styring og kontroll fra folkevalgte organ.”

Stortinget

I 2017 vedtok Stortinget å redusere antallet kommuner i Norge fra 426 til 356 kommuner. Det kan du lese mer om i denne proposisjonen til Stortinget. Fra 1. januar vil det være 356 kommuner i Norge.

På regjeringens sider kan du lese mer om historien til kommunereformen her. Regjeringen har også egne sider dedikert til kommune- og regionreformen her.

Samfunnsmålet for Nye Narvik kommune er forankret og utarbeidet med bakgrunn i målsettingene som skisseres i Stortingets proposisjon 96.

Samfunnsmålene for Nye Narvik kommune kan du lese mer om i det øverste og styrende dokument for Nye Narvik kommune, prosjektstyringsplanen.

Helt konkret har Fellesnemnda for Nye Narvik kommune skissert følgende fire mål for sammenslåingsprosessen:

  1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  3. Bærekraftige og økonomisk solide kommuner
  4. Styrket lokaldemokrati