Dette skjer med jobben din - omstillingsavtalen

Når de tre kommunene Ballangen, Tysfjord og Narvik legges ned 31.12.2019 er det en virksomhetsoverdragelse til Nye Narvik kommune.

Det betyr primært to ting - ingen sies opp og alle kommunalt ansatte skal beholde lønna de har i dag. Mer om hvordan prosessen skal foregå kan du lese om i “Omstillingsavtalen for Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune ved etableringen av nye Narvik kommune.”

Det anbefales at alle ansatte setter seg inn i omstillingsavtalen.

Her kan du lese omstillingsavtalen i sin helhet. (PDF, 2 MB)

I omstillingsavtalen er formålet med avtalen forklart slik:
«…. å gi nærmere retningslinjer for hvordan omstillingsprosessen skal gjennomføres. Det skal være en ryddig og forutsigbar prosess basert på felles forståelse og spilleregler for organisasjonsendringene. Avtalen skal bidra til ryddige prosesser og korrekt personalbehandling, herunder ivareta likestillingsvernet. Den skal ivareta arbeidsgivers behov for kontinuitet i arbeidsoppgaver og kompetanse, og arbeidstakers ønsker skal ivaretas så langt det er mulig. Medvirkning og forutsigbarhet knyttet til forhold som berører den enkeltes arbeidsplass, og organisasjonen som helhet skal ivaretas.»

Beholder arbeidsforhold

At opprettelsen av en ny felles kommune i denne sammenhengen regnes som en virksomhetsoverdragelse betyr at alle ansatte  med ansettelsesforhold i de tidligere kommunene automatisk går over til den nye kommunen og får ny arbeidsavtale.

Hovedmålet med omstillingsavtalen “skal være at alle ansatte får beholde et arbeidsforhold i den nye kommunen, og ingen skal få oppsigelse med bakgrunn i kommunesammenslåingen.”

Omstillingsavtalen sier videre at ved en eventuell reduksjon i bemanningen skal det som en hovedregel “skje ved naturlig avgang”.

“Dersom ansatte defineres som overtallige, skal målet være å tilby annet passende arbeid. Arbeidstakere som blir omplassert må akseptere endring i ansvar- og arbeidsoppgaver samt arbeidssted som er i henhold til lov- og avtaleverk. Som overgangsordning må også vikararbeid, eller annet midlertidig arbeid kunne påregnes.”

Like for alle tre

Avtalen er altså lik for alle ansatte og arbeidstakere som har et ansettelsesforhold i Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner.

Omstillingsavtalen er utarbeidet av en arbeidsgruppe utnevnt av partssammensatt utvalg. Gjennom arbeidet med avtalen ble det oppnådd enighet på alle punkter i avtalen. Blant annet har også omstillingsavtalen vært på drøfting og har blitt behandlet i alle de tre kommunenes arbeidsmiljøutvalg.

 

Arbeidsgruppen for omstillingsavtalen:

  • Hovedtillitsvalgte: Knut Nilsen, Karen Strandenæs, Elin Kvanmo, May-Sissel Thomassen
  • Hovedverneombud: Børre Liebeck
  • Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen.
  • Varaordfører i Narvik - Geir Ketil Hansen
  • Personalsjef i Tysfjord kommune - Ingunn Foshaug
  • HR-rådgivere Nye Narvik kommune - Bjørn Arvid Marthinussen og Lena Borge Haakonsen