Slik får de ansatte i kommunene sagt sitt

Partssammensatt utvalg (PSU) er et begrep som går igjen flere ganger i prosjektstyringsplanen, kommunesammenslåingens øverste styrende dokument.

En uke før hver fellesnemnd settes er det møte i utvalget, og da behandles saker som gjelder forholdet mellom nye Narvik kommune som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget har blant annet utnevnt arbeidsgruppen som utarbeidet forslag til omstillingsavtale for de kommunalt ansatte.

PSU gir en uttalelse om sakene i utvalget, og uttalelsene behandles av både prosjektledelsen og fellesnemnda.

PSU er en av de ansattes muligheter til å si sitt. Det partssammensatte utvalget for nye Narvik kommune består av de tre ordførerne, tre rådmenn, hovedtillitsvalgt for hver av de tre kommunene og en hovedtillitsvalgt utpekt av organisasjonene selv. I tillegg er hovedverneombudet for alle de tre kommunene medlem.

Slik omtales PSU i prosjektstyringsplanen: “Det er fellesnemndas vurdering at involvering av tillitsvalgte så tidlig som mulig i arbeidet med etablering av nye Narvik kommune, bidrar til gode samarbeidsprosesser”.

Medlemmene i PSU er som følger:

 • Rune Edvardsen, ordfører Narvik kommune
 • Tor-Asgeir Johansen, ordfører Tysfjord kommune
 • Per-Kristian Arntzen, ordfører Ballangen kommune
 • Knut Einar Hanssen, rådmann Ballangen kommune
 • Lars Skjønnås, rådmann Narvik kommune
 • Arne Kvensjø, rådmann Tysfjord kommune
 • Elin Kvanmo, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Ballangen kommune
 • Karen Strandenæs, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Narvik kommune
 • Knut Nilsen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Narvik kommune
 • May-Sissel Thomassen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Tysfjord kommune

Partssammensatt utvalg har følgende mandat:

 • Utvalget skal merknadsbehandle saker som vedrører overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål, samt se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medivkrning i saker som gjelder etableringen av nye Narvik kommune, blir ivaretatt.
 • Forhold, spørsmål og saker som omhandler relasjonen mellom nye Narvik kommune som arbeidsgiver og de ansatte skal behandles i partssammensatt utvalg
 • Formelle drøftinger i personal- og arbeidsgiverpolitiske saker, gjennomføres i separate drøftingsfora utenom PSU etter bestemmelsene i hovedavtalen, og arbeidsmiljøloven (AML), samt innenfor rammeverk fastsatt av fellesnemnda.